Początki naszego koła sięgają 1946 roku kiedy to powstaje pierwsze zrzeszenie polskich myśliwych w Szczecinie pod nazwą -„Szczecińskie Towarzystwo Łowieckie”,  a jako godło przyjmuje sylwetkę jelenia byka w skoku. Było to pierwsze zorganizowane i zalegalizowane koło łowieckie na terenach Pomorza Zachodniego, po przyłączeniu tych prastarych, piastowskich ziem do macierzy.

   Założycielami jego było 16 przedwojennych myśliwych, rekrutujących się z różnych regionów kraju: z wileńszczyzny, zza Buga, centralnych i południowych województw Polski. Byli to pionierzy na tych terenach, budujący w ciężkich warunkach powojennych zniszczeń polskie życie gospodarcze i kulturalne.

   Do pierwszego zarządu Towarzystwa weszli najaktywniejsi myśliwi, właściwie założyciele przyszłego Szczecińskiego Koła Łowieckiego „BÓR”. Byli to koledzy:
– Wojciech Drewniak – przewodniczący
– Janusz Zbąski – łowczy
– Michał Banachowicz – sekretarz
– Zbigniew Grossé – skarbnik

   Pozostali członkowie założyciele to koledzy: Teodor Bachmiński, Edmund Borowiak, Jerzy Czerkas-Chodosowski,  Stefan Kalbarczyk, Edmund Kubicki, Jan Kwiatkowski, Bolesław Łaskawiec, Alfred Mojzych, Lucjan Gulczyński, Czesław Turzański. Dwóch pozostałych nazwisk obecnie nie można ustalić.

   Pierwszą siedzibą Szczecińskiego Towarzystwa Łowieckiego było prywatne mieszkanie kolegi Michała Banachowicza. Towarzystwo dzierżawiło wtedy tereny łowieckie od gmin, zawierając umowy z Zespołami Państwowych Nieruchomości Ziemskich w: Małkocinie, Krzemlinie, Żabowie, Wojtaszycach, Witnicy i innych.

   W pierwszych latach obszar dzierżawionych terenów wynosił 39 900 ha. Wydzierżawiono dalsze tak, że w roku 1950 ich areał wzrósł do 58 000 ha. Były to obwody polne z małymi kompleksami lasów, których powierzchnie nie przekraczały 200 ha, ze znaczną ilością zwierzyny drobnej jak: zające, ptactwo wodne, kuropatwy natomiast z mniejszą ilością zwierzyny grubej. W dniu 29 października 1952 roku Rada Ministrów wydała Dekret o Prawie Łowieckim. Dokument ten określał łowiectwo jako: „planowe gospodarowanie zwierzyną zgodnie z potrzebami gospodarstwa narodowego i wymogami ochrony przyrody”. Odtąd zwierzyna w stanie wolnym stała się własnością państwa. Zgodnie z dekretem cały kraj został podzielony na obwody łowieckie wydzierżawiane kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat. Wielkość obwodów miała zawierać się w granicach od 300 do 10 000 ha, a granice ich nie powinny przekraczać granic województw. Przez utworzenie obwodów łowieckich zniesiono tradycyjne powiązania prawa polowania z własnością gruntów. Polowania odbywać się mogły tylko na obwodach łowieckich, a uprawiać je mieli prawo wyłącznie członkowie PZŁ, mający pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej. Na dzierżawcy obwodu spoczywał obowiązek wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną. Polski Związek Łowiecki został uznany za oficjalną organizację myśliwską, której powierza się troskę o rozwój łowiectwa i współdziałanie z organami państwowymi w zakresie gospodarki łowieckiej. PZŁ otrzymał osobowość prawną. Na mocy wyżej wymienionego dekretu „Szczecińskie Towarzystwo Łowieckie” przemianowane zostało na Koło Łowieckie Nr 1 w Szczecinie. Podział kraju na obwody łowieckie i dziesięcioletni okres dzierżawy umożliwiły prowadzenie racjonalnej, długofalowej gospodarki łowieckiej. Koło wydzierżawiło wówczas trzy obwody: nr 104 -Żabów, nr 112, później 127 – Krzemlin i nr 57 później 76. W 1958 roku obwód nr 104 zamieniony został na obwód 130 Barlinek, a następnie w 1959 roku na obwód 71 później 86 Nowe Warpno. W dniu 17 czerwca 1959r. sejm uchwalił „Ustawę o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim”. W porównaniu do dekretu z 1952r. wniosła ona szereg zmian. Przede wszystkim łowieckie plany hodowlane zostały umieszczone w narodowym planie gospodarczym, co oznaczało, że łowiectwo zostało uznane za jedną z gałęzi gospodarki narodowej.

   W myśl zasady, że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością państwa, rekompensaty za szkody wyrządzone przez nią w płodach rolnych wypłacane były ze skarbu państwa, za pośrednictwem nadleśnictw. W pewnym jednak procencie, partycypują w odszkodowaniach dzierżawcy obwodów, czyli koła łowieckie. Udział kół w wypłatach za odszkodowania ciągle się zwiększał. W roku 1993 wynosił 10%. Obecnie zaś urósł do 100%. Dzierżawca obwodu łowieckiego został zobowiązany część kwot osiąganych ze sprzedaży zwierzyny przeznaczyć na jej hodowlę i ochronę. W 2003 roku nastąpiła kolejna zmiana numeracji obwodów i tak: obwód nr 76 Rożnowo otrzymał nr 161, obwód nr 86 Nowe Warpno otrzymał nr 117, a obwód nr 127 Krzemlin zmieniono na 263. Statut PZŁ zatwierdzony przez Ministra Leśnictwa i ED obowiązujący od 1 maja 1953r. wprowadził istotne zmiany dotyczące kół łowieckich. otrzymały one osobowość prawną i stały się członkami zrzeszenia. Innowacją było też zarządzenie, że minimum 25% członków koła musi zamieszkiwać w dzierżawionym obwodzie.

  Statut Koła został zatwierdzony przez Wojewódzką Radę Łowiecką w Szczecinie w dniu 2 lutego 1960r. i wpisany do Rejestru Wydziału Rolnictwa, byłej Miejskiej Rady Narodowej w dniu 2 marca tegoż roku. Statut podpisało 13 członków, pozostali przenieśli się do innych kół.

  Koło nasze na przestrzeni lat szybko zwiększało stan osobowy:

  • w 1960 roku w Kole polowało 13 osób;
  • w 1986 roku w 40 roku istnienia koła -86 osób, w tym 76 członków macierzystych, 4 niemacierzystych i 6 kandydatów;
  • w 1996 roku, w 50-lecie istnienia Koła, stan członków wynosił 91 osób, w tym: 87 – macierzystych, 4 – niemacierzystych i 7 kandydatów;
  • w 2006 roku na 60 -lecie Koła stan osobowy był następujący: ogółem 109 osób, w tym: 100 członków macierzystych, 9 niemacierzystych i 5 kandydatów.


  Zatem nastąpił dziewięciokrotny wzrost ilości członków w stosunku do roku 1960. Skład socjalny naszego Koła jest bardzo zróżnicowany, wśród nas polują ludzie różnych zawodów. W kole poluje już trzecie pokolenie -wnukowie myśliwych założycieli: kol. Artur Turzański i kol. Hubert Łaskawiec. Młodzi myśliwi powoli zastępują naszych nestorów we władzach Koła. Tak było między innymi w trakcie wyborów w roku jubileuszowym. Bardzo nas cieszy, że są godni następcy starszych kolegów, którzy potrafią dobrze kontynuować wspaniałe tradycje swych dziadków i ojców.

   24 lutego 2008 roku nastąpiło bardzo ważne wydarzenie w historii Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór”. W tym dniu Walne Zgromadzenie Członków Koła zadecydowało o podziale Koła. Na bazie Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór” powstało nowe Koło – „Bór” Przemocze, do którego przeszło 29 myśliwych i od tego dnia to oni gospodarują w obwodzie 161.

   Tak wiec od roku 2008 Szczecińskie Koło Łowieckie „Bór” dzierżawi 2 obwody – obwód 117 i obwód 263 i aktualnie poluje w nim 76 myśliwych.


Wydrukowano w dniu: 2024-05-23 12:58:22 GMT