Dodane przez Bartłomiej Obecny

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje, że termin przedstawienia badań lekarskich zostaje przesunięty do dnia 29 czerwca 2023 r. włącznie (pierwotnym terminem był dzień 31 marca 2023 r.), co wynika z przepisu art. 12d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa covidowa), zgodnie z którym terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym 90 – tym dniem będzie właśnie 29 czerwca 2023 r.

Istotne jest to, że przepis art. 12d specustawy covidowej termin jedynie wydłuża, a nie wyłącza obowiązek przeprowadzenia badań i przedstawienia orzeczeń. O ile zatem badania wynikające z art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji myśliwi, którzy pozwolenia na broń uzyskali przed dniem 1 kwietnia 2018 r., mogą przeprowadzić już po dniu 1 stycznia 2023 r. (tu stan prawny nie uległ do tej poru zmianie) to obowiązek przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego upływa – w aktualnym stanie prawnym – w dniu 29 czerwca 2023 r.

Trzeba mieć natomiast na uwadze to, że Sejm RP pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk sejmowy 2842) przewidującym w przepisie art. 11 pkt 3) projektu w ogóle wyeliminowanie obowiązku poddawania się przez myśliwych badaniom z art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji i przedstawiania wspomnianych orzeczeń. O postępach prac nad tą ustawą Zarząd Główny będzie informował na bieżąco.

W aktualnym stanie prawnym Zarząd Główny sugeruje myśliwym, których dotyczy obowiązek przeprowadzenia badań, wstrzymanie się do końca marca 2023 r. z przeprowadzeniem tych badań; do tego czasu najpewniej wyklaruje się sytuacja co do zmiany stanu prawnego wynikającego ze wspomnianego wyżej projektu ustawy.

Możliwość komentowania została wyłączona.


Wydrukowano w dniu: 2024-05-23 02:20:24 GMT